Enjoy your summer through reading

Posted on Updated on

education-concept-d-book-england-flag-white-background-modern-flat-design-isometric-concept-education-back-to-209848949

Սիրելի սովորողներ,

Ամառավա համար առաջարկում եմ ձեզ հետևյալ աշխատանքը. Read the rest of this entry »

Winter reading stories

Posted on Updated on

Read the rest of this entry »

Winter projects

Posted on Updated on

The New Year Eve-The New year and Christmas songs

igrushki-delaem1

Read the rest of this entry »

Autumn vacation tasks

Posted on Updated on

autumn-vacation-hand-lettering-hand-drawn-vector-16153995

Learn and have fun

Tasks for 6th graders

Read the story and do the tasks (slide 2-3). Make your own vocabulary with the knew words from the story. (Կարդացեք տեքստը, կատարեք առաջադրանքները, ստեղծեք ձեր բառարանը, դորս գրելով տեքստի անծանոթ բառերը)

Tasks for 7th graders

Read the story and do the tasks.-(Կարդացեք պատմվածքը և կատարեք առաջադրանքները)

Օտար լեզուն ուսումնառության առաջին տարվա ծրագրային փաթեթ

Posted on Updated on

Կարճաժամկետ ծրագիր. առաջին դասարանի օտար լեզվի ծրագրի  մշակում

Միասնական մոտեցում անգլերեն և ռուսերեն դասավանդողների համար

Աշխատանքների ուղղություններն ու ժամանակահատվածները.

Read the rest of this entry »

Learning Event 2020: Teaching MFL (Modern Foreign Languages) with Apps

Posted on Updated on

This Learning event will help teachers to know different app for reading, writing, speaking and listening, and also teaching grammar in the MFL classroom (Learning Event is NOT based on a specific language). It’s main aims are: – Getting to know apps for the aforementioned areas in language learning and learning how to use them effectively when teaching MFL – Creating/generating project ideas on different scales (mini project for one lesson only and team-based sequence of 4 or more lessons) with different apps – Finding partners for future eTwinning projects on teaching languages and/or literature

Theatrical Festival

Posted on

Theatrical project for 8th graders:

Students choose a fairy tale or a funny story, play and record it. Then we edit the video, join the separate parts of the film and make a video-theater.

English Idioms in use

Posted on Updated on

867c9ad2bb89b743921d02126539bdcf

Idiom: a manner of speaking that is natural to native speakers of a language

Every language has its own collection of wise sayings. They offer advice about how to live and also transmit some underlying ideas, principles and values of a given culture / society. These sayings are called “idioms” – or proverbs if they are longer. These combinations of words have  a “figurative” meaning – they basically work with “pictures”. Read the rest of this entry »

Students’ poems about the sun

Posted on Updated on

yellow-sun-icon

The task is based on the story of Ray Bradburry “All summer in a day”. Students imagine that they are Margot’s classmates and do the same task, as they do: write a poem about the sun. Read the rest of this entry »