All happiness in a day

Posted on Updated on

The project “Happiness” is implemented with the students of the 10th grade. It is a short term project and the duration of it is two weeks.

Work process

Activities:

 • Discussion: “What is happiness for me”?
 • Reading: “All summer in a day”, Ray Bradburry
 • Writing:”All happiness in a day”
 • Listening: John Lenon’s song  “Imagine”
 • Summary: “What is happiness for me”

Students’ essays on the topic:

 1. Diana Tatintsyan
 2. Ashot Zakaryan
 3. Houry Iskanyan
 4. Mary Markosyan
 5. Mary Yeranosyan
 6. Anushik Nikoghosyan
 7. Levon Vatyan
 8. Margarita Manvelyan
 9. Vanuhi Azatyan
 10. Gagik Avetisyan
 11. Siranush Asatryan
 12. Shushan Yeprikyan
 13. Gohar Hovhannisyan

 

 

 

One thought on “All happiness in a day

  […] All happiness in a day-Նախագիծը իրականացվել է 10-րդ դասարանի ընտրության խմի հետ: Նախագծի գաղափարը առաջացել է Գրական ակումբում Բրեդբերի ընթերցելուց հետո […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s