One thought on “Ուսուցումը կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով

    […] 11։30-12։25ուսուցումը կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով  պատասխանատու՝ Լուսինե Բուշը: 11.15 մեզ միացավ Աշոտ Բլեյանը և ծանոթացավ մեզ հետ: ՈՒնեցանք անմիջական զրույց: […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s