Autumn vacation tasks

Posted on Updated on

autumn-vacation-hand-lettering-hand-drawn-vector-16153995

Learn and have fun

Tasks for 6th graders

Read the story and do the tasks (slide 2-3). Make your own vocabulary with the knew words from the story. (Կարդացեք տեքստը, կատարեք առաջադրանքները, ստեղծեք ձեր բառարանը, դորս գրելով տեքստի անծանոթ բառերը)

Tasks for 7th graders

Read the story and do the tasks.-(Կարդացեք պատմվածքը և կատարեք առաջադրանքները)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s